Een vereniging voor jong en oud!
 

Privacy verklaring


Dit is de Privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Sparta, gevestigd te Streefkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40322484.

Persoonsgegevens

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Gymnastiekvereniging Sparta. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in deze Privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-         Voor- en achternaam

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

-         E-mailadres

-         (Bank)rekeningnummer

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Gymnastiekvereniging Sparta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-         Het inschrijven als lid van Gymnastiekvereniging Sparta via het administratiesysteem van AllUnited

-         Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

-         Het aanmelden bij activiteiten van en/of namens Gymnastiekvereniging Sparta (o.a. springdagen)

-         Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)

-         Het regelen van (sport) activiteiten van Gymnastiekvereniging Sparta

-         Het versturen van een nieuwsbrief indien men zich hiervoor heeft aangemeld

-         Het contact opnemen en onderhouden van gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap van Gymnastiekvereniging Sparta

Hoe lang we gegevens bewaren

Gymnastiekvereniging Sparta zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Lidmaatschap:

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Administratie:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap:

Voor het uitnodigen van ex-leden voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Maximaal 10 jaar, zolang de toestemming niet is ingetrokken. Op verzoek van betrokkenen kunnen de gegevens verwijderd worden of kan de bewaartermijn verlengd worden.

Verwerking van beeldmateriaal

Gymnastiekvereniging Sparta gebruikt of deelt alleen beeldmateriaal dat verkregen is tijdens activiteiten van de vereniging. Dit kan zijn bij de KNGU georganiseerde activiteiten, maar ook activiteiten die georganiseerd worden door onze eigen vereniging.

Beeldmateriaal kan bestaan uit foto of video. Ze kunnen gebruikt worden voor onze website, facebookpagina, nieuwsbrief maar ook bij een stukje in de krant of t.b.v. het jaarverslag. Voor het gebruik van beeldmateriaal hebben wij ook toestemming nodig. Dit kan men aangeven op het inschrijfformulier.

Verstrekking aan derden

Gymnastiekvereniging Sparta verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is in verband met uw lidmaatschap, uw gegevens worden in ieder geval verstrekt aan de KNGU (inschrijving bondslid) en aan AllUnited (verwerking administratie). Tevens worden de persoonsgegevens verstrekt aan de leidinggevenden van de desbetreffende lessen. Indien Gymnastiekvereniging Sparta uw gegevens wenst te verstrekken aan derden terwijl dit niet noodzakelijk is, zal Gymnastiekvereniging Sparta u daarvoor uw toestemming vragen, tenzij Gymnastiekvereniging Sparta wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Gymnastiekvereniging Sparta te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te

___________________________________________________________________________

identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Gymnastiekvereniging

Sparta deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Gymnastiekvereniging Sparta treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Gymnastiekvereniging Sparta. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Gymnastiekvereniging Sparta past haar Privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Gymnastiekvereniging Sparta wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: penningmeester@spartastreefkerk.nl