Een vereniging voor jong en oud!
 

Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden


Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat het lid een overeenkomst aan met Gymnastiekvereniging Sparta. Op deze overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Leden en hun ouders dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Gymnastiekvereniging Sparta en de KNGU. Deze zijn te vinden op de website 
www.spartastreefkerk.nl onder het kopje Lidmaatschap.


1. Inschrijving / Lidmaatschap

1. Aangaan van het lidmaatschap gebeurt door invulling van het online inschrijfformulier, waarop door ondertekening tevens verklaard wordt, dat het lid (ouder/verzorger) akkoord gaat met het voldoen van de contributie middels automatische incasso.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één kalenderkwartaal. Door inschrijving is het lid verplicht het volledige lesgeld van de gekozen periode te voldoen.

3. Indien de inschrijving tot midden in een kalenderkwartaal plaatsvindt (t/m de 15 e van de tweede maand), wordt de startdatum van het lidmaatschap de eerste dag van het betreffende kwartaal. Dit betekent dat voor het hele kalenderkwartaal contributie verschuldigd is. Hierop zijn geen uitzonderingen. Indien de inschrijving vanaf het midden van een kwartaal plaats vindt(vanaf de 15 e van de tweede maand), wordt de startdatum van het lidmaatschap de eerste dag van het eerst volgende kwartaal.

4. Bij inschrijving dient men eenmalig € 5,- inschrijfgeld te betalen

5. Opzeggen kan bij de ledenadministratie. Bij kwartaalbetaling uiterlijk tot 2 weken voor het einde van het kwartaal. Is te laat opgezegd, dan is de volledige contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.

6. Opzegging tijdens de contributieperiode is mogelijk. Er wordt echter geen restitutie van de betaalde contributie gegeven.

7. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie via penningmeester@spartastreefkerk.nl. LET OP!! Persoonlijk afmelden wordt door de leiding op prijs gesteld, maar leidt niet tot opzegging bij de ledenadministratie!

8. Adres- en mailadreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na verhuizing schriftelijk zijn door gegeven aan de ledenadministratie via penningmeester@spartastreefkerk.nl.

 

2. Betalingsvoorwaarden

1.Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de contributie voor het nieuwe contributiejaar vastgesteld.

2. De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso dit kan per kwartaal aan het begin van het kalenderkwartaal, per half jaar aan het begin van ieder half jaar of per jaar aan het begin van het kalenderjaar. De betaling van de bondscontributie vindt plaats in januari. Het nieuwe lid machtigt Gymnastiekvereniging Sparta via het inschrijfformulier.

3. Gymnastiekvereniging Sparta heeft het recht om bij het uitblijven van de betaling na aanmaning, het desbetreffende lid uit te sluiten van de lessen. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met de penningmeester via penningmeester@spartastreefkerk.nl.

 

3. Lessen

1. De lessen vinden elke week plaats, met uitzondering van de basisschoolvakanties in Streefkerk. Het vakantierooster is te vinden op de website van Gymnastiekvereniging Sparta www.spartastreefkerk.nl.

2. Vanaf 10 minuten voor de les is het mogelijk om de kleedkamers te betreden. Bij aanvang van de les hoort het lid in de zaal aanwezig te zijn.

3. Ieder lid dient gepast gekleed deel te nemen aan de lessen.

4. Tijdens officiële gelegenheden zoals een uitvoering /wedstrijd of tijdens andere publieke activiteiten/evenementen gelden aangepaste eisen voor de kleding. De leden vanaf 6 jaar dragen door Gymnastiekvereniging Sparta verplicht gestelde verenigingskleding. Zonder deze kleding kan men niet deelnemen aan deze activiteiten.  

5. Toestellen mogen alleen betreden worden met blote voeten of daarvoor geschikte turnschoentjes/sportschoenen.

6. Tijdens de lessen is het niet toegestaan sieraden te dragen. Haren zitten vast in een staart of vlecht.

7. Tussentijds bezoek van ouders/verzorgers tijdens lessen wordt niet op prijs gesteld, tenzij het om een ‘kijkles’ gaat.

8. Leden horen te allen tijde de aanwijzingen van de leiding op te volgen.

9. Wanneer door (onvoorziene) omstandigheden de lessen niet door kunnen gaan of verschoven/verplaatst moeten worden naar andere dagdelen/tijdstippen zal geen restitutie worden verleend.

10. Bij ziekte of andere reden van afwezigheid, geeft het lid aan de leiding door dat hij/zij niet aanwezig zal zijn bij de les.

 

4. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Op het inschrijfformulier wordt door het lid of zijn/haar ouders/verzorgers wel of geen toestemming gegeven voor het gebruik van foto’s en andere beeldopnames en ontvangst van de nieuwsbrief volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit mei 2018.

 

5. Aansprakelijkheid

1. Gymnastiekvereniging Sparta is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die plaatsvindt op de locaties waar zij haar werkzaamheden uitvoert of activiteiten organiseert, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Gymnastiekvereniging Sparta die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Gymnastiekvereniging Sparta als lesgever dient te worden betracht.

2. Evenmin is Gymnastiekvereniging Sparta aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les, wedstrijd of activiteit etc. door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van Gymnastiekvereniging Sparta en de leiding.

 

6. Risico-acceptatie

1. Het lid is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van de sporten die Gymnastiekvereniging Sparta aanbiedt. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens of na afloop van het bijwonen van een les en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling.

2. Het lid neemt deel aan de lessen voor eigen rekening en risico.

 

7. Verzekeringen                                      

1. Ieder lid dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Gymnastiekvereniging Sparta adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Alle leden zijn door hun lidmaatschap bij Gymnastiekvereniging Sparta automatisch aangemeld als lid van de KNGU. Via de KNGU is iedereen op collectieve basis via Meijers Assurantiën (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Voor meer informatie, zie

Voor KNGU collectieve ongevallenverzekering: https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Overige/Collectieve-ongevallenverzekering-KNGU.pdf

Voor KNGU aansprakelijkheidsverzekering:

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Overige/KNGU-aansprakelijkheidsverzekering.pdf

3. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen, de zaal of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

4. Ongeacht het feit dat Gymnastiekvereniging Sparta zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt ieder lid eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

 

8. Slotbepalingen

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse Recht van toepassing. De Nederlandse rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.